Welkom in de ESSENTRICS store! Hier vind je al onze producten, zoals DVD's, boeken, events en breaks.
afsluiten

ESSENTRICS NL
Wilhelminastraat 167-3
1054 WD Amsterdam
T +31(0)20. 894.62.47
europe@essentrics.com
www.essentrics-store.eu
Kantooruren: maandag tot vrijdag 09.00-17.00u
Kamer van Koophandel: 34338159
BTW: NL1992.19.606.B0

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de ESSENTRICS NL store, alle ESSENTRICS-lessen en -evenementen, zoals workshops en Fitness breaks, georganiseerd door ESSENTRICS NL en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ESSENTRICS NL en haar consumenten.

ESSENTRICS NL kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op www.essentrics-store.eu.

Het aanbod, prijzen en betaling
Het aanbod bevat een complete en accurate beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
Kennelijke vergissingen of (technische) fouten in het aanbod binden ESSENTRICS NL niet. ESSENTRICS NL behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. De actuele geldende prijzen staan altijd op de website. Indien een aanbod beperkt geldig is of er sprake is van specifieke voorwaarden dan wordt dit expliciet genoemd in het aanbod. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
– de prijs inclusief belastingen (6% of 21% BTW);
– de eventuele kosten van aflevering; 

Het aanbod is in beginsel vrijblijvend en geldt op basis van beschikbaarheid. Indien een aanbod tijdelijk niet op voorraad is, ontvangt u binnen 7 dagen daarover bericht en houdt de overeenkomst stand. Wanneer het aanbod niet meer geleverd kan worden, ontvangt u hierover binnen één (1) maand bericht en komt de overeenkomst te vervallen.
U dient een bestelling voorafgaand aan de levering te betalen, tenzij anders overeengekomen is. Betaling dient op een van de voorgeschreven wijzen te geschieden. Zodra de betaling door ESSENTRICS NL is ontvangen, wordt de bestelling naar de klant verzonden.
Onze betaalwijzen zijn Ideal, Mastercard, Visa en PayPal.
ESSENTRICS NL is niet aansprakelijk voor bijkomstige transactiekosten, we verwijzen u naar uw bank of creditcardmaatschappij voor eventuele vragen hierover.

Levering en uitvoering
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan ESSENTRICS NL kenbaar heeft gemaakt bij het plaatsen van de bestelling.
Indien er extra verzendkosten gemaakt moeten worden doordat de consument een incorrect of incompleet adres heeft aangeleverd of de bestelling heeft verzuimd af te halen, dan worden deze kosten bij de consument in rekening gebracht.

Verzendkosten, per regio:
– Binnen Nederland – € 2,50
– Binnen Europa Regio 1 (België, Luxemburg, Denemarken (m.u.v. Faeröer Eilanden & Groenland), Duitsland, Frankrijk (incl. Corsica en Monaco), Italië (excl. San Marino en Vaticaan Stad), Oostenrijk, Spanje (incl. de Balearen, excl. Canarische Eilanden), Verenigd Koninkrijk (excl. Gibraltar en de Kanaaleilanden), Zweden) – € 6,50
– Binnen Europa Regio 2 (Bulgarije, Estland, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal (incl. Azoren en Madeira), Roemenië, Slovenië, Slovakije, Tsjechië) – € 10,50
– Voor verzendingen buiten Europa dient contact opgenomen te worden met de klantenservice via europe@essentrics.com

Indien de leveringstermijn wordt overschreden, wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld. Dit geeft de klant echter geen recht op schadevergoeding of het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. In dat geval wordt de reeds gedane betaling zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen teruggestort.

Herroepingsrecht en retourzendingen
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven (7) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens jou.
Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal deze het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ESSENTRICS NL retourneren, conform de door ESSENTRICS NL verstrekte instructies, bij gebreke waarvan ESSENTRICS NL zich ten aanzien van de terugbetaling van de prijs op haar algemeen opschortingsrecht ex artikel 6:52 BW kan beroepen. De herroeping moet worden aangemeld conform de instructies via een email aan europe@essentrics.com.
In het geval van een retourzending wordt de reeds gedane betaling zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de retourzending teruggestort. De kosten van verzending blijven voor rekening van de consument en worden niet teruggestort.
Door te annuleren wordt onmiddellijk de koop- en verkoopovereenkomst tussen ESSENTRICS NL en de consument beëindigd, en wordt de consument verplicht de goederen zo snel mogelijk na het annuleren (maar uiterlijk binnen zeven (7) dagen na het ontvangst van de goederen) terug te sturen naar ESSENTRICS NL. Om een terugbetaling te krijgen moet het product in nieuwe en ongebruikte staat zijn en in de oorspronkelijke verpakking.

In het geval van een incorrecte levering of schade aan de geleverde goederen neemt ESSENTRICS NL de verzendkosten voor haar rekening.
Eventuele klachten met betrekking tot de staat waarin de goederen zijn geleverd mogen niet later dan twee (2) werkdagen na ontvangst van de goederen per e-mail of telefonisch worden ingediend bij ESSENTRICS NL.

Privacy en bescherming persoonsgegevens
ESSENTRICS NL verzamelt persoonsgegevens van consumenten en deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. ESSENTRICS NL gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
ESSENTRICS NL geeft de persoonsgegevens van consumenten en deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.
Indien de consument geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van ESSENTRICS NL kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: europe@essentrics.nl . De consument is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van ESSENTRICS NL gebruik kan worden gemaakt.

Over bestellingen van een externe verkoper
Externe verkopers zijn partijen zoals Bol.com en Champneys Spa Resorts. De producten en/of evenementen van deze partijen worden niet door ESSENTRICS NL maar door de desbetreffende partij in rekening gebracht en geleverd.
Neem met de externe verkoper contact op met vragen over:
– de status van je bestelling en/of verzending;
– voor het wijzigen of annuleren van een bestelling of een dienst;
– in verband met het herroepen en/of retour zenden van een bestelling

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van ESSENTRICS NL richting de koper is beperkt tot het bedrag van de aankoopprijs.

ESSENTRICS NL is, uitgezonderd opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan door de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de website of andere communicatiemiddelen, het (onjuiste) gebruik van de website door de klant en het verstrekken van onjuiste gegevens door de klant. Daarbij is ESSENTRICS NL, uitgezonderd opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan door haar of door externe verkopers geleverde producten en/of enige tekortkoming bij het uitvoeren van de ‘overeenkomst’ of het schenden van enige andere verplichtingen ten opzichte van de klant.

ESSENTRICS NL beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de informatie die we op de website geven ook altijd helemaal geschikt is voor gebruik in andere landen.

Deelname aan ESSENTRICS-lessen, -evenementen, -workshops en ESSENTRICS Fitness breaks is op eigen risico van de deelnemer. ESSENTRICS NL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen, het gebruik van haar producten en/of deelname aan workshops en/of Fitness breaks georganiseerd door ESSENTRICS NL en haar medewerkers.
ESSENTRICS NL werkt alleen met gecertificeerde ESSENTRICS-docenten en zorgt altijd voor ESSENTRICS-lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er bij elke vorm van actieve sportbeoefening altijd de kans een blessure op te lopen. Deelnemers aanvaarden dit risico op een blessure bij deelname aan ESSENTRICS-lessen, -workshops en ESSENTRICS Fitness breaks.
ESSENTRICS NL biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

  • Consulteer altijd een arts voordat je met ESSENTRICS-lessen begint indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
  • Indien je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan altijd aan desbetreffende ESSENTRICS-docent weten voordat je aan de ESSENTRICS-les begint.
  • Luister naar en volg de instructies van de betreffende ESSENTRICS-docent.
  • Voer de ESSENTRICS-oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke 
beperkingen. Voer geen ESSENTRICS-oefeningen uit die pijnlijk zijn.
  • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

Evenementen, workshops en Fitness breaks
Door deelname aan een evenement, workshop of Fitness break georganiseerd door ESSENTRICS NL verklaart de consument of deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
De consument of deelnemer kan deelnemen aan een evenement, workshop c.q. Fitness break nadat deze zich daarvoor vooraf bij ESSENTRICS NL heeft ingeschreven en het inschrijfgeld c.q. de volledige prijs of aanbetaling (50% van het volledige bedrag) heeft betaald. Een plaats in een evenement, workshop of Fitness break is gegarandeerd nadat ESSENTRICS NL betaling van het inschrijfgeld of de volledige prijs of aanbetaling heeft ontvangen.

Voor sommige evenementen, workshops en Fitness breaks geldt een zogeheten “early bird” aanbieding. Deze aanbieding is geldig tot de op de website genoemde datum. Na deze datum geldt, zonder uitzondering, de, eveneens op de website genoemde, normale aanbieding.

Betalingen voor een evenement, workshop of Fitness break moeten voorafgaand aan het te volgen evenement, de workshop of Fitness break voldaan zijn. Betaling kan worden gedaan via een bankoverschrijving, Ideal of creditcard (Mastercard of Visa).

Deelname aan een Fitness break is gegarandeerd nadat ESSENTRICS NL de betaling van het gehele bedrag of, indien van toepassing, de aanbetaling (50% van het gehele bedrag ) heeft ontvangen. Indien van toepassing moet het resterende bedrag uiterlijk zes (6) weken voor aanvang van de geplande Fitness break worden voldaan.
Indien een Fitness break binnen zes (6) weken voor vertrek wordt geboekt is het niet mogelijk om een aanbetaling te doen en moet het gehele bedrag in een keer worden voldaan. Indien wordt nagelaten het volledige bedrag te betalen dan behoudt ESSENTRICS NL het recht om de reservering te annuleren en hiervoor administratiekosten in rekening te brengen (à € 15,-).

Indien de deelnemer er voor kiest om een aanbetaling voor de Fitness break te doen, dan wordt de factuur voor het resterende bedrag vermeerderd met extra administratiekosten (à € 15,-).

Het is minderjarigen (jonger dan 18 jaar) niet toegestaan deel te nemen aan en een reservering te maken voor een Fitness break van ESSENTRICS NL.
Het is niet toegestaan om een reservering te maken onder een valse naam of met opgave van een vals adres.

Annulering deelname workshop en / of Fitness break
Tot één (1) maand voor de geplande workshopdatum kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.
Tot zeven (7) dagen voor de geplande workshop kan de deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 25,- administratiegeld.
Indien de deelnemer zijn inschrijving binnen zeven (7) dagen voor een geplande workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

Annulering van deelname aan een geplande Fitness break kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan europe@essentrics.com. De dag dat deze digitale annulering binnenkomt, geldt als de annuleringsdatum. Wanneer deze buiten kantooruren wordt gestuurd, geldt de eerstvolgende werkdag als annuleringsdatum.

De annuleringskosten zijn forfaitair bepaald en afhankelijk van het tijdstip van annulering:

Bij annulering tot acht (8) weken voor aanvang van de reis: 10% van de reissom;

Bij annulering tot zes (6) weken voor aanvang van de reis: 35% van de reissom;

Bij annulering tot vier (4) weken voor aanvang van de reis: 50% van de reissom;

Bij annulering tot veertien (14) dagen voor aanvang van de reis: 75% van de reissom;

Bij annulering van acht (8) tot dertien (13) dagen voor aanvang van de reis: 90% van de reissom;

Bij annulering vanaf de 7de dag voor aanvang van de reis: 100% van de reissom;

Wij raden deelnemers aan altijd een goede annuleringsverzekering af te sluiten. Deze verzekering zal de annuleringskosten vergoeden, mits de reden van annulering onder de dekking valt.

Indien de deelnemer aan de Fitness break ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Fitness break, wordt de reeds betaalde prijs niet terugbetaald.

De deelnemer(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van ESSENTRICS NL ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

ESSENTRICS NL behoudt zich het recht voor om een geplande ESSENTRICS-les, -evenement, -workshop of Fitness break te annuleren, als gevolg van overmacht (bijvoorbeeld ziekte van desbetreffende docent) of onvoldoende deelnemers. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld (inclusief eventuele administratiekosten) gerestitueerd worden aan deelnemer.

Deelnemers worden geacht bovengenoemde voorwaarden gelezen en begrepen te hebben voor over te gaan tot het aanschaffen van een product en/of het maken van een reservering van of bij ESSENTRICS NL. Bij aanmelding gaan de reizigers akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Toepasselijk recht en geschillen beslechting
Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

Op de algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Eventuele geschillen verband houdende met de algemene voorwaarden, een evenement, workshop of Fitness break, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij ESSENTRICS NL zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Amsterdam. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Amsterdam.